Setomaa valla arendusspetsialist

Veebileht Setomaa Vallavalitsus

Setomaa Vallavalitsus otsib oma meeskonda arendusspetsialisti

Ametinimetus: Arendusspetsialist
Töökoha asukoht: Värska, Setomaa vald, Võru maakond
Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Tööülesanded: Arendusspetsialisti peamiseks tööülesandeks on arendusprojektide ja arengukavade koostamine ning hangete korraldamine.
Peamiste tööülesannete kirjeldus:
· valla arengukava koostamine;
· allasutuste, külade ja mittetulundusühingute arengukavade koostamise nõustamine;
· arendusprojektide nõustamine, kirjutamine ja aruandlus;
· valla hankeplaani koostamine ning hangete läbiviimine;
· koostöö mittetulundusühingute, külaseltside ja külavanematega;
· „Noored Setomaale programmi” ja „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme” korraldamine;
· valla turismi- ja ettevõtlusvaldkonna arendamine koostöös MTÜ Setomaa Turismiga ja Setomaa ettevõtlusnõustajaga;
Nõuded kandidaadile:
· vähemalt rakenduskõrgharidus ;
· eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
· Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
· kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
· teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
· isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest;
· algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt;
· hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus.
Omalt poolt pakume:
· võimalust eneseteostuseks ning põnevat ja vastutusrikast tööd Setomaal;
· head töökeskkonda;
· sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
· võimalust enesetäiendamiseks;
· stabiilset töötasu.
Kandideerimise info: Avaldus ja elulookirjeldus (CV) koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 18. augustiks 2022 aadressile: Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond või e-posti aadressile: vald@setomaa.ee Kontakt: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee

Selle töö taotlemiseks saada e-kiri töö pakkujale vald@setomaa.ee